Regulamin

Górskiej Przystani

1. Goście korzystający z usług dostosowanych do przepisów dotyczących przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosowanie się w wyjątkowych przypadkach do próśb pracowników.

2. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z zakupem regulaminem, jego akceptacja oraz zapisaniem się do karty kredytowej.

3. Należność za pobyt oraz opłata klimatyczna pobierana jest w trakcie pobytu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem. Prosimy bardzo o dotrzymanie tego obowiązku.

4. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00 w dniu zaliczenia, kończy o godz. 10:00 w dniu wyjazdu.

5. Gwarancją jest wpłata zadatku w wysokości 30-50% wartości pobytu.

6. Pozostała opłata za pobytrana jest w trakcie pobytu i nie zwrotowi w przypadku wcześniejszego wyjazdu.

7. W przypadku rezygnacji z pobytu z przyczyn od nas niezależnych zadatek nie podlega zwrotowi ( podstawa prawna art. 394 Kodeksu Cywilnego).

8. Przy rezerwacji prosimy podać ostateczną datę i czas pobytu. W przypadku nie dokonania wpłaty zadatku w ciągu 72 godzin od momentu zarezerwowania zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia rezerwacji.

9. Cena pobytu nie uwzględnia opłaty miejscowej pobieranej przy czynnościach  meldunkowych, a przekazywanej na konto Gminy oraz innych opłat dodatkowych.

10. Wynajmujący nie może udostępnić pokoju innym osobom  niezameldowanym w ośrodku, nawet jeśli nie upłynął termin, za który uiścił należną  opłatę.

11. Każda zmiana terminu przyjazdu lub wyjazdu (np. późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd, rezygnacja z pobytu) nie upoważnia do zmniejszenia kosztów  pobytu i zwrotu jakichkolwiek środków pieniężnych.

12. Odrębne warunki dotyczące rezerwacji oraz pobierania opłat obowiązują grupy zorganizowane (informacja telefoniczna).

13. Osoby nie wynajmujące pokoju w ośrodku mogą przebywać na jego terenie w godzinach 8.00-22.00, po uprzednim poinformowaniu pracownika ośrodka

14. Zezwolenie na pobyt zwierząt w ośrodku możliwe jest jedynie po zgłoszeniu tego  faktu i otrzymaniu zgody podczas rezerwacji oraz ostatecznie podczas przyjazdu i  weryfikacji danego zgłoszenia przez administratora ośrodka z dokonaną wcześniej. Właściciele zobowiązani są do posiadania  aktualnej książeczki szczepień, sprzątania nieczystości oraz wyprowadzania zwierząt  na spacery poza teren ośrodka. Na terenie ośrodka zwierzęta należy utrzymywać wyłącznie na smyczy  i z kagańcem. Właściciele zwierząt ponoszą za nie  pełną odpowiedzialność  odszkodowawczą oraz materialną.

15. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w ośrodku dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych, które biorą całkowitą odpowiedzialność za ich czyny jako ich opiekunowie  bądź rodzice, a także za wszelkie następstwa tych czynów za zaistniałe sytuacje na  terenie całego ośrodka, a przede wszystkim placu zabaw.

16. Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony, jedynie zamykany w godzinach ciszy nocnej. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.

17. W ośrodku obowiązuje cisza nocna trwająca w godzinach 22.00 – 7.00.

18. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych ośrodka powstałe z jego winy lub winy odwiedzających. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju po wcześniejszej konsultacji z najemcami zostaną oni obciążeni kosztami naprawy.

19. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, farelek, grzejników, żelazek elektrycznych innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia domku lub pokoju.
Zabronione jest: stosowanie prowizorycznych podłączeń instalacji elektrycznej, wysypywanie niedopałków papierosów do kosza na śmieci, owijania lub zakrywania punktów świetlnych tkaniną lub papierem, używanie sprzętu  i urządzeń gaśniczych niezgodnie z przeznaczeniem, nieuzasadnione uruchamianie urządzeń alarmowych, pozostawianie włączonych urządzeń elektrycznych bez nadzoru.

20. W ośrodku obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.

21. W przypadku zgubienia klucza, gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 50,00 złotych.

22. Zabrania się wynoszenia jakichkolwiek produktów żywnościowych, naczyń oraz sztućców ze stołówki.

23. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:
• będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
• które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.

24. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia ośrodka bez zwrotów kosztów.

25. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego koszt i ryzyko na wskazany adres. Jeżeli będzie to napotykało trudne do przezwyciężenia trudności, ośrodek może zastosować procedurę przewidzianą w art. 183 § 2 i następnie kodeksu cywilnego (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Dz.U. 64.16.93 z pózn. zm.).

26. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za utratę pieniędzy, papierów wartościowych , kosztowności lub innych przedmiotów, również posiadających wartość naukową lub artystyczną.

27. Świadczymy usługi zgodnie ze swoją kategorią. W przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących jakości usług, gość proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż dobę od momentu meldunku. Reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane przez przyczyny od nas niezależne np. przerwy w dostawie prądu czy wody.

28. Wyjeżdżając prosimy o pozostawienie pokoi, w czystości, wyrzucenie śmieci, zdjęcie pościeli oraz oddanie kluczy.

29. Regulamin ośrodka podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie:
• na stronie internetowej  www.owszarotka.pl
• w drodze indywidualnego zapoznania się przez
klienta na tablicy informacyjnej.

Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez właścicieli, kierownictwo i pracowników ośrodka i obowiązuje od dnia 09 lipca 2020 r.

Regulamin

Korzystania ze świetlicy

1. Sala sportowa i umieszczona w niej urządzenia są integralną benzynę podstawową – Szarotka i obowiązują wytyczne dotyczące przewodników ogólnych oraz przeglądów przeglądowych.

2. Opiekun dziecka korzystającego z sali sportowej ma zapoznania się z jego regulaminem.

3. Przebywanie na sali sportowej jest tylko podróż w obecności pełnoletniego opiekuna.

4. P pełnoletni opiekun jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo osób przebywających w sali sportowej oraz za powstałe tam uszkodzenia lub zniszczenia umiejętności.

5. Opiekun każdorazowo przed i po przejściu zajęć jest wymagane do sprawdzenia stanu pokoju.

6. Przed opuszczeniem sali sportowej opiekun ma sprawdzić czy wszystkie urządzenia elektroniczne zostały odłączone od zasilania (cymbergaj, telewizor, głośniki, oświetlenie,….)

7. W przypadku uszkodzenia czy zniszczenia napraw lub uszkodzenia na wyposażeniu sali należy niezwłocznie powiadomić właściciela lub pracownika stanowiska.

8. Gość piastować odpowiedzialność za materiał zniszczenia lub zniszczenia wyposażenia sali sportowej powstałe z jego winy lub winy odwiedzających.

9. Użytkownicy sali sportowej są porządani dbać o czystość oraz szanować sprzęt i urządzenia.

Kącik zabaw dla dzieci

1. Kącik zabaw i umieszczonych w nim urządzenia są integralną częścią ośrodka wypoczynkowego – Szarotka i obowiązują w nim przegląd ogólnego przeglądu oraz następny przegląd.

2. Opiekun dziecko korzystającego z kącika zabaw ma poznania się z jego regulaminem.

3. Korzystanie z kącika zabaw jest tylko w obecności rodzica / pełnoletniego opiekuna.

4. Kącik zabaw przeznaczony jest dla dzieci od 3 do 10 roku życia.

5. Wszystkie urządzenia i widząc się w kąciku przystań mogą być tylko przystojni zgodnie z ich przeznaczeniem.

6. Po przejściu zajęć i zabaw sprzęt należy zostawić w wyznaczonych miejscach i pozostawić kącik zabaw w należytym porządku.

7. Za stan sprzętu oraz ich przydatności do zabaw, a także za bezpieczeństwo dzieci w trakcie szkolenia jest rodzic / pełnoletni opiekun.

8. Rodzice / pełnoletni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność finansową w przypadku umyślnego zniszczenia bądź zniszczenia.

Regulamin

Korzystania z placu zabaw

1. Plac zabaw i umieszczone w nim urządzenia są integralną częścią Ośrodka Wypoczynkowego – Szarotka i obowiązują w nim przepisy  regulaminu ogólnego ośrodka oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.

2. Opiekun dziecka korzystającego z placu zabaw ma obowiązek zapoznania się z jego regulaminem.

3. Plac zabaw  dostępny jest wyłącznie dla dzieci do lat 8.

4. Opiekunowie są zobowiązani do bezwzględnego nadzorowania dzieci podczas korzystania z placu zabaw i jego atrakcji i przebywania w takim miejscu, z którego widzieliby podopiecznego i sami byli przez niego widziani.

5. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających z placu zabaw,  lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek,  a w szczególności:

• wchodzenia na elementy konstrukcyjne do tego nie przeznaczone,

• popychania dzieci  na urządzenia,

• przebywania w obrębie lądowiska zjeżdżalni, bądź huśtawki,

• zeskakiwania z urządzeń  z rozbiegu,

• gry w piłkę czy innej gry zespołowej w miejscu do tego nie wyznaczonym,

• jazdy na innym urządzeniu nie należącym do wyposażenia placu zabaw,

• spożywania napojów bądź jedzenia,

• zjeżdżania głową w dół, skakania ze zjeżdżalni i wchodzenia na nią od strony pochylnej.

6. Zabrania się wprowadzania zwierząt oraz śmiecenia na terenie placu zabaw.

7. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzieci ponoszą opiekunowie/ rodzice.